Alexey StepanenkoFounder & CEO của IBG USA

ibg-usa-ceo
Lĩnh Vực Chuyên Môn
  • Chuyên đầu tư nghiên cứu về thị trường (Big Data);
  • Chuyên phân tích thị trường dựa trên số liệu đã thống kê;
  • Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng để thiết lập hệ sinh thái thông qua nền tảng công nghệ 4.0.

publications

Contact details

+1 628 123 4000
2825 Wilcrest Drive, Suite 559, Houston, Texas 77042, USA.

Social Profiles

How can we help you?

Contact Blockchain WordPress Theme support team if you need help or have questions.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

error: Content is protected !!
0988467881